Quy chế thành viên Cổng thương mại điện tử Việt Nam VIETNAMNAY.COM

Mục I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc các thành viên sử dụng tài khoản thành viên, tài khoản quản trị đã đăng ký tại Cổng thương mại điện tử Việt nam - Vietnamnay.com  của Công ty Cổ phần thương mại điện tử Vietnamnay (sau đây gọi tắt là Vietnamnay).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

   Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Thành viên là các pháp nhân và cá nhân đã đăng ký mở tài khoản và đã được Vietnamnay chấp thuận trở thành thành viên.

2. Tài khoản quản trị của doanh nghiệp trên Vietnamnay (sau đây gọi tắt là tài khoản quản trị) là một hệ thống đăng nhập thống nhất (gồm tài khoản và mật khẩu truy cập) do Vietnamnay cấp cho doanh nghiệp.

3. hồ sơ doanh nghiệp là những thông tin cơ bản về tổ chức, họat động, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. 

4. Tài khoản cá nhân là hệ thống đăng nhập thống nhất (gồm tài khoản và mật khẩu truy cập) do Vietnamnay cung cấp cho cá nhân đăng ký thành viên.

5. Xác thực hồ sơ là việc Vietnamnay chính thức xác nhận tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực đối với hồ sơ doanh nghiệp đăng ký.

6. Quản trị hồ sơ là việc doanh nghiệp thực hiện quản lý, cập nhật các nội dung trong hồ sơ đã đăng ký với Vietnamnay.

Điều 3. Điều kiện chấp thuận thành viên

   1. Thành viên pháp nhân:

a. Được Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

b. Doanh nghiệp vẫn đang họat động sản xuất kinh doanh bình thường;

c. Có đầy đủ thông tin đăng ký tại mục “cập nhật hồ sơ doanh nghiệp

   2. Thành viên thể nhân: có đầy đủ thông tin đăng ký tại mục “Đăng ký thành viên”.

Điều 4. Chấp thuận tư cách thành viên

   1. Xét tư cách thành viên

a. Doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký thành viên tại Cổng thương mại điện tử Việt Nam: VIETNAMNAY.COM

b. Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ của doanh nghiệp, Vietnamnay thực hiện việc xác minh hồ sơ của doanh nghiệp và sẽ có phản hồi về việc chấp thuận hay không chấp thuận tư cách thành viên của doanh nghiệp, lý do chưa chấp thuận, yêu cầu sửa đổi và bổ sung đối với hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Trong trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký thành viên của doanh nghiệp,Vietnamnay sẽ đề nghị người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp giải thích và cung cấp thêm thông tin bằng văn bản (thư điện tử). Trường hợp từ chối chấp thuận thành viên, BQT.Vietnamnay.com sẽ trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản (bản cứng hoặc thư điện tử).

   2. Chấp thuận tư cách thành viên

Sau khi Vietnamnay đã xác thực được thông tin của doanh nghiệp đăng ký thành viên, Vietnamnay sẽ gửi tài khoản quản trị cho doanh nghiệp bằng thư điện tử với các nội dung:

1 - Tài khoản quản trị : Tên đăng nhập vào Vietnamnay.com là Mã số thuế của doanh nghiệp.

2 - Mật mã truy cập: Do hệ thống tự sinh. 

Điều 5. Quản trị hồ sơ doanh nghiệp

Điều này chỉ áp dụng đối với thành viên là pháp nhân

1. Ngay sau khi được Vietnamnay chấp thuận tư cách thành viên, doanh nghiệp cần thực hiện họat động quản trị hồ sơ của mình tại Vietnamnay.com. Khi doanh nghiệp đăng nhập và quản trị Hồ sơ doanh nghiệp thì  Hồ sơ đó gắn tem xác thực (Verified Vietnamnay) và  dưới có chỉ báo đèn màu Xanh.

2. Nếu doanh nghiệp không cập nhật thông tin mới cho Hồ sơ trong bốn mươi lăm (45) ngày kể từ lần cập nhất gần nhất, Vietnamnay sẽ cảnh báo trực tiếp trên Hồ sơ doanh nghiệp đó bằng chỉ báo đèn màu Vàng.

3. Nếu doanh nghiệp không thực hiện việc cập nhật thông tin mới sau sáu mươi (60) ngày kể từ lần cập nhất gần nhất, Vietnamnay sẽ cảnh báo trực tiếp trên Hồ sơ Doanh nghiệp đó bằng chỉ báo đèn màu Đỏ, kèm với đó là tem Verified bị mờ đi. Đến ngày thứ chín mươi (90) ngày kể từ lần cập nhất gần nhất, Hồ sơ doanh nghiệp sẽ trở về trạng thái cần xác thực lại. Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký lại thông tin để nhận tài khoản quản trị 

Điều 6. Quản lý nội dung, tài khoản và mật khẩu

1. Sau khi đã được chấp nhận tư cách thành viên, thành viên phải đổi tên đăng nhập và có trách nhiệm tự quản lý tên đăng nhập và mật khẩu truy cập.

2. Thành viên phải đổi mật khẩu định kỳ để bảo mật thông tin và tài khoản. Vietnamnay không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của thành viên phát sinh do thành viên không đổi mật khẩu.

3. Vietnamnay không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của thành viên phát sinh từ việc mất mật khẩu do lỗi của thành viên.

4.Thành viên không được cho bên thứ ba sử dụng tài khỏan quản trị và Vietnamnay không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của thành viên phát sinh từ việc này.

5. Nội dung do thành viên tự cập nhật vào hồ sơ doanh nghiệp và chịu trách nhiệm với thông tin mình đăng lên Vietnamnay.com.

6. Thành viên không được đăng tin xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ (như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh, làm mất uy tín và những vấn đề khác liên quan) của Vietnamnay.com, và người khác, pháp nhân khác.

7. Một thành viên chỉ được đăng ký một tài khoản để sử dụng.

Điều 7. Thông tin doanh nghiệp

1. Tất cả thông tin do doanh nghiệp cung cấp cho Vietnamnay sẽ được mặc nhiên coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó và của Công ty cổ phần thương mại điện tử Vietnamnay.

2. Thông tin doanh nghiệp được quản lý và sử dụng theo theo quy định chung của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực thương mại điện tử và chính sách của Vietnamnay về bảo mật thông tin.

Điều 8. Chấm dứt tư cách thành viên

   Tư cách thành viên của doanh nghiệp bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

   1. Chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc:

 1. Doanh nghiệp sử dụng tài khoản cho mục đích bất chính hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật.

 2. Không duy trì được những điều kiện đã được quy định tại điểm 1-Điều 4 của Quy chế này.

3. Doanh nghiệp cung cấp thông tin không minh bạch, không đúng sự thật.

4. Doanh nghiệp cho bên thứ ba sử dụng tài khoản.

5. Doanh nghiệp có những hành vi gây tổn hại đến uy tín và lợi ích của Vietnamnay hay các doanh nghiệp thành viên khác.

6. Doanh nghiệp không thực hiện việc quản trị hồ sơ sau sáu mươi (60) ngày liên tục.

7. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

8. Doanh nghiệp có hoạt động chia, sáp nhập, hoặc hợp nhất dẫn đến thay đổi tư cách pháp nhân của thành viên.

9. Doanh nghiệp có những hành vi mà Vietnamnay cho rằng không phù hợp với đạo đức chung của xã hội.

   2. Chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện: Doanh nghiệp tự nguyện xin chấm dứt tư cách thành viên và được Vietnamnay chấp thuận.

Điều 9. Thủ tục chấm dứt tư cách thành viên

Trong vòng một ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản (email) của Vietnamnay về việc chấm dứt tư cách thành viên Vietnamnay sẽ tạm thời xóa bỏ tài khoản quản trị của doanh nghiệp.


Mục II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

 

Điều 10. Quyền của thành viên 

 1. Truy cập vào Cổng thương mại  điện tử Việt Nam - Vietnamnay.com bằng tài khoản quản trị do Vietnamnay cung cấp. Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký với Vietnamnay để phục vụ cho các họat động tổ chức, Quảng bá, giới thiệu, kinh doanh của doanh nghiệp mình;

2. Tiếp nhận các thông tin về thị trường, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp;

3. Thực hiện các giao dịch thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp qua Cổng thương mại điện tử Việt Nam -Vietnamnay.com;

4. Tham gia các diễn đàn trực tuyến do Vietnamnay hoặc các thành viên khác tổ chức;

5. Đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Cổng thương mại  điện tử Việt Nam – Vietnamnay.com

6. Rút khỏi tư cách thành viên sau khi có sự chấp thuận của Vietnamnay.

Điều 11. Nghĩa vụ của thành viên

   Tuân thủ các quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy chế này;

1. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Vietnamnay về việc tổ chức thực hiện giao dịch thương mại, quảng bá thông tin qua hệ thống Vietnamnay.com;

2. Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn các loại phí, phí giao dịch và các phí dịch vụ khác theo quy định của Vietnamnay;

3. Thông báo ngay cho Vietnamnay khi bi thất lạc hay bị lộ mật khẩu tài khoản quản trị;

4. Khi sử dụng thông tin có nguồn từ Vietnamnay, thành viên phải trích dẫn nguồn là vietnamnay.com đối với các thông tin do Vietnamnay công bố;

5. Hỗ trợ các thành viên tại Vietnamnay khác theo yêu cầu của Vietnamnay và của thành viên có nhu cầu hỗ trợ;

6. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch thương mại điện tử, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng của Vietnamnay.

Điều 12. Quyền của Vietnamnay

 1. Được miễn trách trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì lý do bất khả kháng, ngoài khả năng kiểm soát của Vietnamnay;

 2. Được miễn trách đối với bất kỳ sự phương hại nào tới danh dự, uy tín của thành viên trong trường hợp hủy bỏ tư cách thành viên;

3. Không chịu trách nhiệm về việc giao nhận, chất lượng sản phẩm dịch vụ, thông tin do các thành viên đăng tải, giao dịch với nhau qua Vietnamnay.com;

4. Yêu cầu các thành viên cung cấp bổ sung, chỉnh sửa thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch thương mại điện tử và quy định của Vietnamnay;

5. Từ chối chấp thuận tư cách thành viên của những doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu;

6. Có thể từ chối tái chấp thuận tư cách thành viên đối với những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên tại Vietnamnay;

7. Tạm ngưng việc sử dụng đối với những tài khoản quản trị không họat động trong ba (3) tháng liên tục;

8. Trường hợp khẩn cấp, Vietnamnay có thể hủy bỏ tài khỏan quản trị và mật khẩu của thành viên mà không phải báo trước hoặc có sự chấp thuận của thành viên;

9. Không phải chịu trách nhiệm hoặc bồi thường cho thành viên về những thiệt hại phát sinh từ việc thành viên không quản trị tốt tài khoản của mình theo quy định của Vietnamnay;

10. Khi thành viên có những hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, Vietnamnay sẽ cung cấp thông tin về thành viên cho bên bị hại và các cơ quan pháp luật theo yêu cầu;

11. Cung cấp thông tin về thành viên theo yêu cầu cho tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, thuế, văn phòng luật sư, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, công ty làm về bảo mật thông tin, các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 13. Nghĩa vụ của Vietnamnay

   Chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch thương mại điện tử;

1. Chấp thuận tư cách thành viên đối với những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu và có nhu cầu;

2. Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin của thành viên;

3. Đảm bảo các quyền của thành viên;

4. Giải quyết các yêu cầu xác minh, tra soát thông tin giữa các thành viên;

5. Đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho thành viên.

Mục III

QUY ĐỊNH KHÁC

 

Điều 14. Tạm ngừng và tái sử dụng dịch vụ

Trường hợp thành viên muốn tạm ngừng sử dụng dịch vụ tại Vietnamnay.com trong một thời gian, thành viên cần thông báo cho Vietnamnay để Vietnamnay tạm khóa tài khoản quản trị của thành viên.

Khi thành viên có nhu cầu sử dụng tiếp tài khoản quản trị, thành viên thông báo cho Vietnamnay để nhận lại tài khoản quản trị, thành viên vẫn sử dụng mã số thuế làm mật khẩu truy cập lại.

 Điều 15. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình đăng ký làm thành viên, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tại Vietnamnay, nếu có xảy ra tranh chấp giữa các thành viên hoặc khách hàng thì các thành viện tự chịu trách nhiệm giải quyết với nhau. Vietnamnay có thể có những hỗ trợ hay can thiệp khi thấy cần thiết.

Nếu tranh chấp có liên quan đến Vietnamnay thì các bên sẽ tiến hành đàm phán và hòa giải trên tinh thần tôn trọng và hài hòa lợi ích của các bên.  

Trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải, các bên sẽ đưa tranh chấp ra tòa kinh tế.   

Điều 16Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Khi có sửa đổi, bổ sung Quy chế Vietnamnay  sẽ có cập nhật thông tin ngay tại mục “Thông báo từ Vietnamnay”. 


 BQT. VIETNAMNAY.COM